ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 เส้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ราคากลาง ก่อสร้างคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณข้างที่นา นายอร่าม เงินอนันต์ ผิวกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 235 เมตร
ราคากลางโครงการรื้อคันดินบนไหล่ทางถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (12/12/2557)
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ปร.5,ปร.4
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (12/12/57)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ปร.5,ปร.4
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 9
ปร.5,ปร.4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (06/03/2558 )
ปร.5,ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หม4บ้านคลองขุดตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ปร.5
ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.4,ปร.6
ประกาศเพิ่มเติม โครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่4 บ้านคลองขุด ตำบลวัดโบสถ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง ตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ปร.5
ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง   ปร.4,ปร.6
ประกาศสอบราคาต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์        ปร.5
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า หมุ่ 8 ตำบลวัดโบสถ์         ปร.4
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป.ป.ช.007  ปร.5
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 10 (21/04/58)
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 9
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ปร.5
ปร.5,ปร.4
ไฟกระพริบจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ป.ป.ช.007
เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 (09/07/2558)
เปิดเผยราคาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ้านนางมยุรี ถาวรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หมู่ที่ 1
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. หมู่ที่ 11       ปร.5
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ปร.4
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (04/08/2558)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับออกกำลังกาย หมู่ที่ 6
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5,ปร.4
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (04/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป.ป.ช.007
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (21/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปูพื้นบล็อก C-Pac หมู่ที่ 2 (21/28/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (21/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (21/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาร่วมใจ หมู่ 9
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบคันคลองชำรุด จำนวน 4 จุด หมู่ที่ี 8 แบบ ป.ป.ช 001
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์
ปร.5 , ปร.4