จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (12/12/2557) เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ปร.5,ปร.4
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (12/12/57) เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ปร.5,ปร.4
ปร.5,ปร.4 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (06/03/2558 ) ปร.5,ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หม4บ้านคลองขุดตำบลวัดโบสถ์
ปร.5 เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ปร.4 ปร.4,ปร.6
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง ประกาศเพิ่มเติม โครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่4 บ้านคลองขุด ตำบลวัดโบสถ์
ปร.5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง ตำบลวัดโบสถ์
ปร.4 เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง ปร.4,ปร.6
ปร.5 ประกาศสอบราคาต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์
ปร.4 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า หมุ่ 8 ตำบลวัดโบสถ์
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป.ป.ช.007 ปร.5
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 10 (21/04/58) ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 9
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ปร.5,ปร.4 ปร.5
ไฟกระพริบจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ป.ป.ช.007 เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 (09/07/2558) เปิดเผยราคาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ้านนางมยุรี ถาวรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หมู่ที่ 1
ปร.5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. หมู่ที่ 11
ปร.4 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (04/08/2558) เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับออกกำลังกาย หมู่ที่ 6
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5,ปร.4 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่1,หมู่ที่4,หมู่ที่5,หมู่ที่7,หมู่ที่11
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (04/08/2558)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5 , ปร.4  
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป.ป.ช.007  
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (21/08/2558)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5 , ปร.4  
ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปูพื้นบล็อก C-Pac หมู่ที่ 2 (21/28/2558)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5 , ปร.4  
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (21/08/2558)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5 , ปร.4  
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (21/08/2558)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5 , ปร.4  
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2  
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาร่วมใจ หมู่ 9  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ปร.5 , ปร.4  
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบคันคลองชำรุด จำนวน 4 จุด หมู่ที่ี 8 แบบ ป.ป.ช 001  
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์  
ปร.5 , ปร.4