ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ชนิด PVC 12" ยาว 76 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำ บริเวณที่นา นายเกษม ดาผิวดี ถึงบ่อปลานายเซ้ง สถาปนพิทักษ์กิจ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโฐสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมถนนดินพื้นทางหินคลุก จำนวน 2 เส้นทาง หมู่ที่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพื้นทางหินคลุก สายดอนขาด 2 (ท่าข้าว) หมู่ที่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ เริ่มต้นจากคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกบ้านท่าตลาด บริเวณที่นา นายทวิช ชาวโพธิ์หลวง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1 ,800 เมตร หมู่ที่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก (ดอนทอง 1 ดอนทอง 5) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1 , 050 เมตร และ 1,342 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกบ้านไผ่เดี่ยวเริ่มจากถนนลาดยาง สายท่าไชย - มะขามล้ม (โรงกลึง) หมู่ที่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 เส้น หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ราคากลาง ก่อสร้างคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณข้างที่นา นายอร่าม เงินอนันต์ ผิวกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 235 เมตร
ราคากลางโครงการรื้อคันดินบนไหล่ทางถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (12/12/2557)
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ปร.5,ปร.4
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (12/12/57)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ปร.5,ปร.4
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 9
ปร.5,ปร.4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (06/03/2558 )
ปร.5,ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หม4บ้านคลองขุดตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ปร.5
ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.4,ปร.6
ประกาศเพิ่มเติม โครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่4 บ้านคลองขุด ตำบลวัดโบสถ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง ตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ปร.5
ปร.4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง   ปร.4,ปร.6
ประกาศสอบราคาต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์        ปร.5
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไข่เต่า หมุ่ 8 ตำบลวัดโบสถ์         ปร.4
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป.ป.ช.007  ปร.5
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ที่ 10 (21/04/58)
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 9
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ และอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ปร.5
ปร.5,ปร.4
ไฟกระพริบจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ป.ป.ช.007
ประกาศสอบราคาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด และโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาฯ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ้านนางมยุรี ถาวร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกบ้านท่าตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. หมู่ที่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 2.50 เมตรยาว 1,675.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดเผยราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนต้นคาง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 (09/07/2558)
เปิดเผยราคาโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ้านนางมยุรี ถาวรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หมู่ที่ 1
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. หมู่ที่ 11       ปร.5
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ปร.4
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (04/08/2558)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับออกกำลังกาย หมู่ที่ 6
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5,ปร.4
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (04/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป.ป.ช.007
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (21/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
ก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปูพื้นบล็อก C-Pac หมู่ที่ 2 (21/28/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (21/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (21/08/2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองพร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาร่วมใจ หมู่ 9
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ปร.5 , ปร.4
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบคันคลองชำรุด จำนวน 4 จุด หมู่ที่ี 8 แบบ ป.ป.ช 001
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์
ปร.5 , ปร.4