นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล
 

 

นักบริหารงาน อบต.

 

 

ปลัด อบต.
 
 

 

 
 

 

 
 

 
นางสาวจิตรลดา บัวกลิ่น

 
หัวหน้าสำนักปลัด

 
   

 

นางสาวมณฑน์พัฏฌา อัฒน์ไชยกร

 

นางสาวอิศราวดี สง่าแสง

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

     

นางศุภร พันธุ์แสงจิตต์

นางสาวธิดาพร มณีเรืองเดช

นางสาวยุรดา ดำรงโสมภีร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

     
   
     

นายเสน่ห์ ลาจันทร์ทัน

 

นางสาวศศิธร ทองเปี่ยม

พนักงานขับรถยนต์

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
     

นางบุญทอง จอมศีรี

นางลาวัลย์ โพธิ์ทอง

คนงานทั่วไป

 

คนงานทั่วไป

 

นายบี ปางยะพันธุ์

 

นายสมยศ ทองเปี่ยม

ยาม

นักการ

     

 

 

Free Web Counters

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com