โครงสร้างฝ่ายบริหาร
 

นายสนม  ตาพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 

นายมนูญ   หอมสุวรรณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 

นางพัชรี   ปฤษณารุณ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

นายสมหมาย กองร้อยอยู่

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

โครงสร้างสมาชิกสภา
นายแดง หอมสุวรรณ
ประธานสภา

 

นายสวัสดิ์ ผิวสีนวล

รองประธานสภา

นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล
เลขานุการสภา
นายประยุทธ ถาวร
ส.อบต. หมู่ 1
นางสายเวียงจันทร์ กรรพฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ 2
นายเทรงพล โพธิ์ทอง
ส.อบต. หมู่ 3
นายสุพจน์ แซ่โซว์
ส.อบต. หมู่ 4
นายพยับ ศรีโปฎก
ส.อบต. หมู่ 4
นายอุไร สุขสำราญ
ส.อบต. หมู่ 5
นายสมคิด ปานลอยวงศ์
ส.อบต. หมู่ 5
นายฉอ้อน โพธิ์ทอง
ส.อบต. หมู่ 6

 

นายบุญเทิด หอมดวงจันทร์
ส.อบต. หมู่ 6

 

นายมนูญ ธรรมาวุฒิ
ส.อบต. หมู่ 7
นายเฉลิม สอิ้งทอง
ส.อบต. หมู่ 7
นายจรัส สารศรี
ส.อบต. หมู่ 8
นางสาวศรีสุวรรณ ปิ่นแก้ว
ส.อบต. หมู่ 8
นายปรีชา วงษ์บัณฑิตย์
ส.อบต. หมู่ 9
นายชัยเลิศ หอมสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ 9
นายสมคิด โพธิ์กุล
ส.อบต. หมู่ 10
นายสถิตย์ ดิษฐ์บรรจง
ส.อบต. หมู่ 10
นายภัทรชัย หอมตลบ
ส.อบต. หมู่ 11
นายประมวล ดวงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Free Web Counters
r

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com