แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
 

ส่วนที่ 1

 
 

ส่วนที่ 2

 
 

ส่วนที่ 3

 
 

ส่วนที่ 4

 
     
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
   
   
     
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
 
ประกาศ อบต.วัดโบสถ์
 
 
บทนำ
 
 
หลักการและเหตุผล
 
 
ราลละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง
 
     
  เพิ่มเติมแผน  
  เพิ่มเติมฉบับที่ 2  
  บทนำ  
  หลักการและเหตุผล  
  รายละเอียดโครงการ  
     
  แผนดำเนินงาน  
  แผนดำเนินงาน  
  คำนำ  
  รายละเอียด  
     
  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วัดโบสถ์ ปีงบประมาณ 2561  
  ประกาศ อบต.วัดโบสถ์  
  คำนำ  
  สารบัญ  
  รายละเอียด  
     
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ฉบับที่ 1  
  ฉบับที่ 2  
  ฉบับที่ 3  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 Free Web Counters

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com