ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
 

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอำเภอบางปลาม้าประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 51.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,313 ไร่

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมี

นายสุเทพ ถาวร กำนันตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง)

คนแรก (2539 – 2543)

นายสมคิด ปานลอยวงศ์ (2543 – 2547)

นายสนม ตาพันธุ์ เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้ง (2547 - 2551)

นายสนม ตาพันธุ์ (30 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน)

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป ตำบลวัดโบสถ์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางหมู่บ้านมีน้ำท่วมขัง

เป็นเวลานาน เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสภาพพื้นดินเหมาะสำหรับการปลูกพืชผัก

จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรทั้งหมด 4,963 คน

มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 97 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังนี้

 
   
     
 

 

 
   
     
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     

 

 

 

 

 
 

 Free Web Counters

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com