ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
 

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอำเภอบางปลาม้าประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 51.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,313 ไร่

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมี

นายสุเทพ ถาวร กำนันตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง)

คนแรก (2539 – 2543)

นายสมคิด ปานลอยวงศ์ (2543 – 2547)

นายสนม ตาพันธุ์ เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้ง (2547 - 2551)

นายสนม ตาพันธุ์ (30 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน)

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป ตำบลวัดโบสถ์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางหมู่บ้านมีน้ำท่วมขัง

เป็นเวลานาน เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และสภาพพื้นดินเหมาะสำหรับการปลูกพืชผัก

จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรทั้งหมด 4,963 คน

มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 97 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังนี้

 
 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอนหนามแดง

132

157

289

93

นายเดโช ใหม่แย้ม

2

บ้านท่าตลาด

155

152

307

93

นายผดุงศักดิ์ อินทรีย์วงศ์

3

บ้านดอนขาด

272

268

540

156

นายขจรยศ ภาษิต

4

บ้านคลองขุด

237

240

477

122

นายไพฑูรย์ ศรีเหรา

5

บ้านดอนต้นคาง

290

324

614

179

นายสมชาย เพ็ชรปานกัน

6

บ้านรางบัว

234

267

501

163

นายบุญเหลือ วงษ์พันธุ์

7

บ้านบางจิก

235

260

495

139

นายไพบูลย์ ทองประเสริฐ

8

บ้านดอนไข่เต่า

242

257

499

145

นายสมชาย สารศรี

9

บ้านไผ่เดี่ยว

189

205

394

115

นายไพโรจน์ หอมหวล

10

บ้านดอนทอง

194

180

374

109

นายวิวัฒน์ พาพร

11

บ้านรางใต้

163

178

341

99

นางอุทัยวรรณ หอมสุวรรณ

รวม

2,349

2,510

4,859

1,413

 
     
 

ข้อมูล ณ กันยายน 2561

 
     
     
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     
     
     
     
 

 

 
     
     

 

 

 

 

 
 

 Free Web Counters

 

 

   
   
   
   

 

 
เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   
   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th

 
 

Thaiwitdesign.com