นายสนม ตาพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 

 
 

  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ื 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด 2562ุ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Free Web Counters

ข้อมูลพื้นฐาน

 - โครงสร้างหน่วยงาน

-  ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

-  อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

-  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

-  กฎหมาย พระราชบัญัติ ฯลฯ

การบริหารงาน

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น

-  แผนดำเนินงานประจำปี

-  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

-  รายงานผลดำเนินงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

-  คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

-  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

-  ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการแก่ประชาชน

-  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

-  การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

การบริหารเงินงบประมาณ

-  ข้อบัญหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ระหว่างปี)

-  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำป

-  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัคเลือกบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร

-  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การส่งเสริมความโปร่งใส่

-  คู่มือหรือรายละเอียดที่แสดงขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ

-  รายงานผลการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

-  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒาท้องถิ่น

-  กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

-  ระบบป้องการทุจริต

-  รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

-  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ระหว่างปี)

-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

 

 

 

เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ

GIS
ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model
   

 

 

   

©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ( อบต.วัดโบสถ์ ) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   E-Mail : admin@watbostsuphan.go.th