ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน อบต.วัดโบสถ์
แผนปฎอบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.วัดโบสถ์
ประกาศ อบต.วัดโบสถ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เชิญชวนเยี่ยมชม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยวาตภัย ปี 2559
การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ปี 2559
รณรงค์ลดการเผ่าตอซังฟางข้าว
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6
รายงานผลถนน คสล. ม.11
รายงานผลขุดลอกคลอง ม.8
รายงานผลลงหินคลุก ม.5 ยาว 1,300 ม.
รายงานผลลงหินคลุก ม.5 ยาว 1,100 ม.
รายงานผลจัดซื้อวัสดุลานตากข้าว ม.10
รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 ยาว 260 ม.
รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4
รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เพิ่มเติม)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
ประกาศอบต.วัดโบสถ์ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม
ผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม
ผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์
ผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม
ลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านหมอทำขวัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ขาวบ้าน ด้านบายศรีสู่ขวัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านทำขวัญข้าว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านพวงมโหตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านขนมไทย
การให้ความรู้เรื่องเอดส์ผ่านแอพบนสมาร์ทโฟน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เชิญท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
เชิญท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์
ให้ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสอีโบล่า
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรัี (ออมวันละบาท)