ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอบต.วัดโบสถ์ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558  
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2557 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 แผนจัดหาพัสดุ ปี 2558  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เพิ่มเติม)  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2557 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เพิ่มเติม)  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4  
ผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 ยาว 260 ม.  
ผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ รายงานผลจัดซื้อวัสดุลานตากข้าว ม.10  
ผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม รายงานผลลงหินคลุก ม.5 ยาว 1,100 ม.  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน รายงานผลลงหินคลุก ม.5 ยาว 1,300 ม.  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม รายงานผลขุดลอกคลอง ม.8  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน รายงานผลถนน คสล. ม.11  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม รายงานผลโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านหมอทำขวัญ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ขาวบ้าน ด้านบายศรีสู่ขวัญ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านทำขวัญข้าว รณรงค์ลดการเผ่าตอซังฟางข้าว  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านพวงมโหตร กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ปี 2559  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านขนมไทย

การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559

 
การให้ความรู้เรื่องเอดส์ผ่านแอพบนสมาร์ทโฟน ประชาสัมพันธ์เตือนภัยวาตภัย ปี 2559  
รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เชิญชวนเยี่ยมชม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
เชิญท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์ สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
เชิญท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ ประกาศ อบต.วัดโบสถ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ให้ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสอีโบล่า แผนปฎอบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.วัดโบสถ์  
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน อบต.วัดโบสถ์  
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน    
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี    
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรัี (ออมวันละบาท)